АТП флуоресцентен детектор

  • OLABO ATP брз детектор за флуоресценција

    OLABO ATP брз детектор за флуоресценција

    АТП флуоресцентниот детектор се заснова на принципот на светулка луминисценција и го користи „системот луцифераза-луциферин“ за брзо откривање на аденозин трифосфат (ATP).Бидејќи сите живи организми содржат константна количина на АТП, содржината на АТП може јасно да укаже на количината на вкупниот АТП содржан во бактериите или другите микроорганизми и остатоците од храна во примерокот, што се користи за да се процени здравствената состојба.
    АТП флуоресцентниот детектор е погоден за следење на клучните контролни точки во процесот на производство на храна и пијалоци и земање примероци и следење во реално време од медицинските системи и агенциите за здравствен надзор.