Автоматски систем за обработка на примероци

  • Автоматски систем за обработка на примероци BK-PR48

    Автоматски систем за обработка на примероци BK-PR48

    Системот за автоматска обработка на примероци BK-PR48 е опремен со независен систем за HEPA филтер, а системот за автоматска обработка на примероци BK-PR48 може да се користи со кабинет за биолошка безбедност.Може да заврши отворање/затворање на капакот, издавање, додавање на протеиназа K/внатрешна контрола, потребни се само 16 минути за да се пренесат 48 примероци одеднаш, што им помага на лабораториите брзо да ги подобрат своите можности за откривање на нуклеинска киселина во големи размери.