Систем за автоматска хемилуминисценција имуноанализа

  • Олабо автоматски систем за хемилуминисценција имуноанализа

    Олабо автоматски систем за хемилуминисценција имуноанализа

    Системот за имуноанализа на хемилуминисценција користи технологија за сепарација на магнетни честички, која користи магнетни честички како носители на антитела, кои можат да бидат рамномерно распоредени во системот за реакција на течна фаза, со поголема брзина на реакција и поголема ефикасност.Користејќи го методот на ензимска хемилуминисценција, светлосниот сигнал е постабилен.Нова генерација на ензимски супстрати, со поголема чувствителност и побрза луминисценција.

    Во споредба со меѓународните брендови, реагенсите за имуноесеј на хемилуминисценција имаат добра конзистентност, стапката на коинциденција може да достигне повеќе од 95%, а прецизноста на откривање може да достигне CV<2%.