Термички циклус на PCR

  • Термички циклус OLABO PCR

    Термички циклус OLABO PCR

    Термичкиот циклер е инструмент кој врши засилување на нуклеинската киселина со полимеразна верижна реакција.Главно се користи во медицински установи, лаборатории за тестирање на клиничко засилување на гени кои ги исполнуваат барањата, научно-истражувачки институти, универзитети итн.